برنامه ریزی
1403/1/18 شنبه
دروس عملی

.

1 رشته زبان وادبیات فارسی دریافت
2 عملی مهندسی کامپیوتر 96-95 دریافت
3 عملی  مهندسی کامپیوتر 97 به بعد دریافت
4 عملی  مهندسی صنایع دریافت
5 عملی مهندسی مدیریت پروژه دریافت
6 برنامه عملی رشته علوم ورزشی نیمسال 4022 دریافت
7 برنامه عملی تربیت بدنی و ورزش 1 نیمسال 4022 دریافت
8
9
10
11
12

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر