برگزیده ها
1400/10/18 شنبه
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران از مرکز پرند – رباط کریم
دکتر وحید افشین مهر رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران در بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز پرند - رباط کریم در جریان مشکلات این مرکز قرار گرفت.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز پرند - رباط کریم ؛ دکتر افشین مهر و آقای بیات رئیس حوزه ریاست ضمن بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز پرند - رباط کریم در جریان مشکلات ساختمان جدید این مرکز قرار گرفتند.
دکتر صبوری رئیس دانشگاه پیام نور مرکز پرند ضمن خوش امد گوی به ایشان و گزارشی از پیگیری های خود در خصوص ساختمان قبلی مورد اختلاف دانشگاه و آموزش و پرورش در سطح  استان و وزارتخانه ارایه داد.
دکتر افشین مهر ضمن تشکر از پیگیری های ایشان  ، قول احداث سر درب دانشگاه و نیز مساعدت و پیگیری مشکلات ساختمان جدید دانشگاه را نیز داد.
در آخر رئیس استان ضمن بازدید از قسمت های مختلف دانشگاه و مشکلات کلیه کارمندان دانشگاه مطلع شد.
کارمندان دانشگاه پیام نور مرکز پرند نیز ضمن خوش آمد گویی به ایشان با تقدیم لوح تقدیر از طرف کارکنان توسط رئیس استان از اقای دکتر صبوری تشکر کردند.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز پرند رباط کریم

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر