دانش آموختگان
1402/7/13 پنجشنبه
متقاضیان دریافت دانشنامه که گواهی موقت انها مفقود گردیده است
بعد از تکمیل فرم های زیر به همراه دو شاهد به دفترخانه اسناد رسمی جهت ثبت فرمها مراجعه نمایند و به جای گواهی موقت ، فرمهای تکمیل شده را یه فارغ التحصیلان تحویل دهند

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir