برنامه ریزی
1402/7/1 شنبه
علوم انسانی
ردیف رشته دریافت فایل
1

روانشناسی

دریافت ترم 4022
2

علوم تربیتی

دریافت ترم 4022
3 مشاوره ورودی قبل از 1401 دریافت ترم 4022
4

مشاوره ورودی بعد از 1401

دریافت  ترم 4022
5

حقوق ورودی 95 وبعد نیمسال 4022 بروزرسانی 1402/12/16

دریافت
6

حسابداری (ورودی 97 به بعد)

7

حسابداری قبل از 97

7

ارشد حسابداری 1401 به بعد

8

ارشد حسابداری

9

ارشد حسابرسی

10 زبان وادبیات فارسی(برنامه کلاسی دروس عملی)
11

ارشد حسابرسی 1401 به بعد

12 مترجمی نیمسال 4022 بروزرسانی شده 1402/12/02 دریافت
13 علوم سیاسی ورودی 98 وبعد

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir