امتحانات
1403/1/19 یکشنبه
آزمون میان ترم
زمان آزمون های میان ترم نیمسال دوم 1403-1402
ردیف استاد        درس و رشته  تاریخ امتحان  توضیحات   
1 دکتریوسفوند فرهنگ وتمدن-دروس عمومی 1402/12/22 ازدوسوم کتاب آزمون بصورت تشریحی
2 حاج آقااسدی قواعدفقه1-رشته حقوق  1403/01/28 ساعت 11 ازسه فصل اول
3 حاج اقااسدی قواعدفقه2-رشته حقوق 1403/01/28 ساعت 11 ازسه فصل اول
4 حاج آقاملکی دانش خانواده-دروس عمومی آزمون میان ترم درمورخ 1403/02/12 راس ساعت 11 هم گروه خواهران وهم گروه برادران از نیمه اول منبع درسی برگزار می گردد.
5 استاد حامی  فارسی عمومی  شنبه 1403/02/22 ازابتدای کتاب تا صفحه 200 
6 دکترپورمحمدی زبان عمومی  یکشنبه 1403/02/23 ازدرس اول تا انتهای درس ششم.
7 حاج آقا اسدی اندیشه اسلامی1 1403/02/24 راس ساعت 9 از اول کتاب تامبحث معاد-هم گروه آقایان وهم گروه خانمها.
8 حاج آقا اسدی اندیشه اسلامی 2 1403/02/24 راس ساعت 11 ازاول کتاب تااول فصل 5(ولایت فقیه)-هم گروه آقایان وهم گروه خانمها.
9 حاج آقا اسدی اصول فقه 2 1403/02/11 ازاول کتاب تامبحث چهارم (حکم تعارض مستقر)
10 حاج آقا اسدی متون فقه 1 1403/02/11 ازاول کتاب تاصفحه 136 (معامله طلاونقره-بیع الصرف)
11 حاج آقا اسدی متون فقه 3 1403/02/18 از بحث میراث تا آخر.
12 حاج آقا اسدی اصول فقه 1 1403/02/18 ازفصل دوم صفحه 65 تامبحث ششم(مطلق ومقید صفحه 253)
13 دکتر مغانلو  تمامی دروس  دریافت فایل 
14 سیدسیف اله هاشمی کروئی تمامی دروس دریافت فایل
15 کریم شکرزاده حقوق  برای هردرس استخراج 35 سوال تشریحی همراه باپاسخ حداقل 2 سطری با ذکر صفحه کتاب برای پاسخ و ارسال در ایتا ازطریق شماره 09126870295
16 دکتر همرنگ روانشناسی و مشاوره  دریافت فایل 
17 استاد بختیاری حقوق دریافت فایل
18 دکتر علی یاری  علوم تربیتی- روانشناسی و مشاوره  دریافت فایل
19 استاد حسنخانی حقوق دریافت فایل برنامه میان ترم
20  استاد کاملی  جرم شناسی-حقوق روز سه شنبه 1403/02/25 طبق ساعت کلاسی ،ازاول کتاب تا سر مبحث پیشگیری غیر کیفری.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
45
46
47
48
49

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir