جهت دریافت جزوات کارگاه استاد رجبی به کانال روابط عمومی دانشگاه مراجعه نمایید.

آدرس کانال:public_parandpnu @ 


ساعت کلاس های استاد رجبی به صورت زیر تغییر یافت:

کارگاه عمومی 1  ساعت 30/15 الی 30/16
کارگاه عمومی 2 ساعت  15/11 الی 15/13
کارگاه ریخته گری ساعت 45/13 الی 30/15
 تاریخ امتحان کتبی از جزوات کارگاهها تاریخ 26/02/96   وتحویل کار عملی 12 و19 اردیبهشت

کلاس رفع اشکال هیدرولیک استاد حاجی جعفری پنج شنبه  مورخ 21/02/96 ساعت 15 الی 17 برگزار می گردد.

کلاس های استاد حاجی جعفری پنج شنبه مورخ 07/02/96 برگزار نمی گردد وجبرانی این کلاس یکشنبه مورخ 10/02/96 برگزار می گردد.

کلاس های دکتر عالمی شنبه مورخ 21/12/95 برگزار نمی گردد.

کلاس های استاد صدق آمیز تاریخ 14/12/95 برگزار نمی گردد.

کلاسهای استاد رزاق زاده (فارسی عمومی) روز سه شنبه مورخه 17/12/95 برگزارنمیگردد وزمان جلسه جبرانی متعاقباً اعلام میگردد.

کلاس های دکتر آزادی پنج شنبه مورخ 28/11/95 برگزار نمی گردد.


کلاس های استاد فلاحی واستاد مهاجرانی پنج شنبه مورخ 21/11/95 برگزار نمی گردد.

کلاس های استاد قدیری جمعه مورخ 15/11/95 برگزار نمی گردد.


بيشتر