فنی مهندسی
ردیف رشته تاریخ بروز رسانی فایل دریافتی
1 مهندسی کامپیوترگرایش فناوری اطلاعات 97/08/09 دریافت
2 مهندسی کامپیوتر ورودی 93 به قبل 97/7/30 دریافت
3 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 97/7/30 دریافت
4 مهندسی کامپیوتر ورودی 97 97/7/7 دریافت
6 فناوری اطلاعات 97/7/30 دریافت
7 مهندسی کامپیوتر 95 و96 97/08/09 دریافت
8 ریاضیات وکاربردها 97/7/30 دریافت
9 مهندسی معماری 97/7/30 دریافت
10 مهندسی صنایع ورودی قبل 92 97/7/30 دریافت
11 مهندسی صنایع ورودی بعد 92 97/7/30 دریافت
12 مهندسی پروژه 97/7/30 دریافت
13 مهندسی اجرائی 97/7/30 دریافت
14 کشاورزی 97/07/30 دریافت
15 مهندسی کشاورزی گرایش علوم کشاورزی دریافت
16 مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت آبادانی دریافت
17 مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی دریافت
18 مهندسی کشاورزی ورودی 94 به بعد دریافت
19 دروس عمومی 11/07/97 دریافت